Author: Inoue Yoshikazu

download ABC  pipe font by Inoue Yoshikazu

Name: ABC pipe  |  Author: Inoue Yoshikazu

download Katakana  pipe dingbat by Inoue Yoshikazu

Name: Katakana pipe  |  Author: Inoue Yoshikazu